Poslovno pravo

Poslovno pravo

Poslovno pravo

Poslovno pravo je nova grana prava koja se pojavila u poslednjim decenijama dvadesetog veka.

Poslovno pravo je skup pravnih normi, institucija i principa kojima se regulišu poslovni odnosi koji nastaju između raznih subjekata. Poslovno pravo bi trebalo da obuhvati: trgovinsko, kompjutersko, privredno, obligaciono, transportno, finansijsko, radno, krivično, upravno i neke druge grane prava.

Predmet Poslovnog prava obuhvata materiju koja je složena, kompleksna i podložna brzim promenama koje su proizvod intenzivnog razvoja poslovanja. Subjekti Poslovnog prava su svi subjekti koji mogu da se pojave u poslovnim odnosima. To su država, pojedinci, međunarodne organizacije, privredna društva itd.